Instagram #leucate
Instagram #leucate

Juridische informatie

Door deze site te bezoeken, verbinden gebruikers zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie van en het toezicht op de site:

Informatie over de uitgever

Deze site is gepubliceerd door :
Toeristische dienst van Leucate – Beheer
Espace Henry de Monfreid
Haven Leucate
11370 Leucate

Hosting informatie :

Deze site wordt gehost door :
Agentschap Raccourci
18 Boulevard Maréchal Lyautey
17000 La Rochelle

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website www.tourisme-leucate.fr impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website www.tourisme-leucate.fr wordt dan ook aangeraden ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. www.tourisme-leucate.fr kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval zij zal trachten gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.tourisme-leucate.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Gaëlle FLEURY. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te controleren.

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de website www.tourisme-leucate.fr is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Leucate Tourist Office streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de website www.tourisme-leucate.fr te zetten. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit zijn schuld is of de schuld van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.tourisme-leucate.fr wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.tourisme-leucate.fr niet volledig. De informatie kan zijn gewijzigd sinds deze online is gezet.

Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de website “www.tourisme-leucate.fr”, verbindt het Gemeentelijk Bureau voor Toerisme van Leucate zich ertoe ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens op deze site gebeurt in overeenstemming met de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en burgerlijke vrijheden, bekend als de wet “Informatica en Burgerlijke Vrijheden”.

De door de gebruikers van de website www.tourisme-leucate.fr ingevoerde informatie kan worden verwerkt door het Gemeentelijk Bureau voor Toerisme van Leucate.

Als zodanig hebben gebruikers van de website www.tourisme-leucate.fr het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van alle gegevens die op hen betrekking hebben (artikel 40 van de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens).

De gebruikers van deze site worden er met name op gewezen dat, in overeenstemming met artikel 27 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, de informatie die door de gebruikers via de formulieren op de site wordt verstrekt, nodig is om te reageren op hun verzoek en bestemd is voor gebruik door het Office Municipal de Tourisme de Leucate, dat verantwoordelijk is voor de verwerking ervan, voor administratieve en commerciële beheersdoeleinden.

Beheer van persoonlijke gegevens

Het Office de Tourisme de Leucate hecht veel belang aan het respecteren van de privacy van de gebruikers van de website “www.tourisme-leucate.fr” en ziet erop toe dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens op deze site gebeurt in overeenstemming met de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.tourisme-leucate.fr kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de website www.tourisme-leucate.fr, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.
De nominatieve informatie die wordt verzameld in het kader van de website “www.tourisme-leucate.fr” wordt bewaard volgens de regels van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi Informatique et Libertés), en gedurende een periode die wordt gerechtvaardigd door het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt.

Office de Tourisme de Leucate neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het Transparency & Consent Framework van het IAB Europe. Wij gebruiken het Consent Management Platform n°92. U kunt uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen door hier te klikken.

5. Copyright:

De handelsmerken en logo’s op deze site zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

De vermelding ervan verleent op geen enkele wijze een licentie of recht op het gebruik van deze handelsmerken, die niet mogen worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk, op straffe van schending.

Alle informatie op deze site mag worden gedownload, gereproduceerd en afgedrukt, onder de volgende voorwaarden: dergelijke informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en in geen geval voor commerciële doeleinden
deze informatie mag niet worden gewijzigd
op alle kopieën moet het auteursrecht van VVV Leucate of de eigenaar van het document vermeld staan.

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan of elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier dan ook, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VVV Leucate en vormt een inbreuk die wordt bestraft door artikelen L 355-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

Fotocredits: Toeristische dienst Leucate / Jean Belondrade / DR Mondial du Vent

Projectmanagement en digitaal advies:
Jean-Jérôme Danton
KiXiT Consulting
Mail: contact@kixit-consulting.com
Tel: 0668002968

Videoproductie

Nicolas Strzempa
Contact: n.strzempa@gmail.com
Tel : 0641664833

6. Berichten :

Als u opmerkingen heeft over de werking van de site, kunt u een bericht sturen naar het volgende adres

info@leucate.net

Sluiten